วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เงินชดเชยน้ำท่วม กรุงเทพฯ 2554 หลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนวิธีการรับเงินช่วยเหลือ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาทในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบภัยเบื้องต้น ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 เขต ในกรอบครัวเรือน จำนวน 621,355 ครัวเรือน จำนวนเงิน 3,106,775,000 บาท โดยที่กรุงเทพมหานครต้องมีการตรวจสอบข้อมูล รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของครัวเรือนผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือ โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณตรงให้ธนาคารออมสิน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และให้สามารถถัวจ่ายจำนวนครัวเรือนในทุกเขตได้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่ง โดยเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้เป็นสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรง ปริมาณน้ำจำนวนมาก ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งพื้นที่ที่เคยเกิดอุทกภัยและไม่เคยเกิดอุทกภัย ได้รับผลกระทบและทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เบื้องต้นมีจำนวน 32 เขต ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ดังนี้

1.  เขตหนองจอก
2.  เขตลาดกระบัง
3.  เขตคลองสามวา
4.  เขตมีนบุรี
5.  เขตยานนาวา
6.  เขตราษฎร์บูรณะ
7.  เขตคลองเตย
8.  เขตบางกอกน้อย
9.  เขตบางซื่อ
10.เขตบางพลัด
11.เขตบางคอแหลม
12.เขตดุสิต
13.เขตสาทร
14.เขตธนบุรี
15.เขตคลองสาน
16.เขตพระนคร
17.เขตสัมพันธวงศ์
18.เขตดอนเมือง
19.เขตบางแค
20.เขตบางเขน
21.เขตสายไหม
22.เขตหนองแขม
23.เขตจตุจักร
24.เขตตลิ่งชัน
25.เขตหลักสี่
26.เขตลาดพร้าว
27.เขตวังทองหลาง
28.เขตภาษีเจริญ
29.เขตคันนายาว
30.เขตทวีวัฒนา
31.เขตดินแดง
32.เขตบางกอกใหญ่

ลักษณะครัวเรือนที่อยู่อาศัยและหลักเกณฑ์
1. บ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้าน
2. บ้านเช่า ผู้เช่าเป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ ในกรณีบ้านพักอาศัย/บ้านเช่ามีหลายชั้น ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเฉพาะชั้นที่น้ำท่วมถึงเท่านั้น
3. ที่อยู่อาศัยที่เป็นสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีลักษณะถาวรหรือชั่วคราวที่ครัวเรือน ใช้เป็นที่พักอาศัยอยู่เป็นประจำโดยไม่มีทะเบียนบ้าน เช่น บ้านพักคนงาน


แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท

๑. เหตุผลความจําเป็น

เพื่อชวยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม และเป็นการบำบัดทุกข์บํารุงสุขในเบื้องตนตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พิจารณาให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบภัยครัวเรือน ละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ประสบภัยจะได้นํามาใช้จ่ายในการดํารงชีวิตระหว่างที่กําลังฟื้นฟูสภาพความเสียหาย ไม่สามารถประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว โดยให้ผู้อํานวยการเขตสํารวจ ตรวจสอบข้อมูลและออกหนังสือรับรองจัดทําแบบ ข ๑ ,ข ๒ ส่งให้ ศปภ.กทม. เพื่อให้ธนาคารออมสินเป็นผู้จ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัย

๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ

๒.๑ หลักเกณฑ์
กรณีที่ ๑ น้ำท่วมถึงบ้านโดยฉับพลันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย(คือถูกน้ำท่วมบ้านโดยฉับพลัน ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและอยู่ในเขตพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ
กรณีที่ ๒ บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๗ วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายคือ
ถูกน้ำท่วมขังไม่น้อยกว่า ๗ วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและอยู่ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ

๒.๒ เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติที่มีบ้านเรือนอยู่อาศัยประจำทั้ง ๒ กรณีต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่ผู้อํานวยการเขตออกให้และให้รับความช่วยเหลือได้เพียงกรณีเดียว


. ลักษณะครัวเรือนที่อยู่อาศัยที่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

๓.๑ บ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้านและน้ำท่วมถึง

๓.๒ บ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือในกรณีบ้านพักอาศัย/บ้านเช่า/คอนโด/อพาร์ทเม้นต์มีหลายชั้น ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเฉพาะชั้นที่น้ำทวมถึงและทรัพย์สินเสียหายคือครัวเรือนนั้นเช่าบ้านอยู่อาศัยและ อยู่ในชั้นที่น้ําทวมถึงโดยบ้านเช่านั้นอาจแบ่งเช่าเป็นห้อง หรือเช่าทั้งหลงมีทะเบียนบ้าน

๓.๓ กรณีอื่นๆนอกเหนือจากข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ เช่นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยมีลักษณะถาวรหรือชั่วคราวที่ ครัวเรือนอาศัยอยู่เป็นประจําโดยไม่มีทะเบียนบ้านเช่นบ้านพักคนงาน

๔. หลักฐานการแสดงสิทธิขอรับการช่วยเหลือ

๔.๑ กรณีบ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้านให้เจ้าบ้าน/หัวหน้าครอบครัว/ผู้ได้รับมอบอํานาจยื่นคําร้องพร้อม หลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านที่ประสบภัยกรณีไม่สามารถนําทะเบียนบ้านมาแสดงได้ ให้ตรวจสอบจากสํานักทะเบียนของสํักงานเขตเอง) เพื่อขอหนังสือรับรองจากสํานักงานเขตกรณีมอบ( อํานาจให้มีหนังสือมอบอํานาจและแนบบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ)

๔.๒ กรณีบ้านเช่าให้ใช้สัญญาเช่า/หนังสือรับรองการเช่าจากเจ้าของบ้านเช่าพร้อมหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนผู้ร้องและทะเบียนบ้านที่ประสบภัย(กรณีไม่สามารถนําทะเบียนบ้านมาแสดงได้ให้ตรวจสอบจาก สํานักทะเบียนของสํักงานเขตเอง) เพื่อขอหนังสือรับรองจากสํานักงานเขต

๔.๓ หลักฐานอื่นๆตามข้อ ๓.๓ ให้ใช้พยานบุคคลหรือที่ผู้อํานวยการเขตเห็นสมควร


กรณีมีข้อสงสัย/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ศปภ.กทม. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๓ ๑๘๓๕

ดาวน์โหลดใบคำร้องขอรับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (น้ำท่วม) คลิ๊กที่นี่!!!

ที่มา :: http://thaielectionnews.blogspot.com/2011/11/2554.html

เพิ่มเติม แต่ยังไม่สามารถหาข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรอ้างอิงได้
โดยได้แจ้งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ Hotline 1111 # 5 แจ้งว่า

1. ต้องไปยื่นเรื่องที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่พักอาศัยอยู่
2.เตรียมภาพถ่ายจำนวน 2 ภาพขึ้นไป โดยแสดงบ้านเลขที่ชัดเจน
3.เตรียมสำเนาทะเบียนบ้านทั้งชุด (ถ่ายสำเนาเตรียมไปทั้งเล่มเลยก็ได้ค่ะ) พร้อมทั้งตัวจริง
4.เตรียมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้านพร้อมทั้งตัวจริง
5.กรณีเช่าพักให้เตรียมเอกสารสัญญาเช่าพร้อมสำเนา
5.กรณีมอบอำนาจให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งติดอาการแสตมป์ 10 บาท
6.กรอกแบบฟอร์มชี้แจงความเสียหายโดยละเอียด (ยิ่งละเอียดมากยิ่งได้เงินมากค่ะ)

เจ้าหน้าที่แจ้งว่า หากเสียหายมากจะได้รับเงินซ่อมแซมเท่าที่เสียหายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท รวมทั้งรถยนต์ด้วยจะได้รับเงินชดเชยคันละ 10,000 บาท โดยการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต

 
เพราะฉะนั้นจึงขอให้เขียนความเสียหายให้ชัดเจนลงในรายละเอียด หรือเขียนไว้ก่อนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการโดยแนบรูปถ่ายความเสียหายโดยละเอียด
 
ตอบคุณต่างจังหวัดค่ะ :)
 
พยายามหาข้อมูลสำหรับคนต่างจังหวัดเหมือนกันค่ะ แต่หาไม่เจอจริงๆ ไม่รู้รัฐบาลนี้เค้าฝังระเบียบการไว้ที่ไหน ทราบแต่ว่าคนที่น้ำท่วมก่อน 24 กย 54 เค้ากำลังทยอยได้รับเงิน ส่วนคนท่วม 24 กย เป็นต้นมา ให้รอชงเครื่องเข้าครม. ขณะนี้ทางส่วนจังหวัดกำลังสำรวจความเสียหายอยู่ค่ะ

คนต่างจังหวัดกรุณาอดทนรอจนน้ำลดนะคะ (โหะๆ)

อันนี้ประชดรัฐบาลค่ะ question
.
เพิ่มเติมจากท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์
 
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้ย้ำนโยบายไปยังสำนักงานเขตให้ทุกเขตอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับลงทะเบียน เพื่อรับเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท และไม่ให้ทางเขตเรียกเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น โดยให้เป็นไปตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ที่ไม่ได้ระบุว่าต้องแนบภาพถ่ายน้ำท่วม หรือหลักฐานการแจ้งความ

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่ประชาชนไม่สามารถนำทะเบียนบ้านมาแสดงได้ ขอให้ตรวจสอบจากสำนักทะเบียนของสำนักงานเขต ในส่วนหลักฐานอื่นๆ เช่น ที่อยู่อาศัยเป็นแบบถาวร หรือชั่วคราว ที่อยู่อาศัยประจำแต่ไม่มีทะเบียนบ้าน เช่น บ้านพักคนงาน ให้เป็นไปตามประกาศ คือ ใช้พยานบุคคล หรือผู้ที่ผู้อำนวยการเขตเห็นสมควร เพื่อให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับการเยียวยาโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนดำเนินการยื่นเรื่องโดยเร็วที่สุด เพื่อ กทม.จะรีบส่งเรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกรายภายในวันที่ 22 ธันวาคมนี้

"นอกจากนี้ ประชาชนสามารถไปยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,500 บาท ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2550 ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมฉับพลัน บ้านที่ถูกน้ำท่วมขังนานเกิน 7 วัน ในกรณีนี้ต้องใช้หลักฐานเพิ่มเติม คือ รูปถ่ายบ้านที่ถูกน้ำท่วม และหลักฐานการแจ้งความว่าบ้านถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย" ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์กล่าว

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้บางเขตอำนวยความสะดวก มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตั้งโต๊ะรับแจ้งความ โดยประชาชนไปยื่นเรื่องที่เขต แล้วทางเขตจะออกหนังสือรับรอง เพื่อส่งเรื่องไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในกรณีเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,500 บาท ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต้องไปยื่นเรื่องที่เขต ภายใน 30 วันหลังบ้านถูกน้ำท่วม ส่วนกรณี 5,000 บาท ต้องไปยื่นเรื่องภายใน 45 วันหลังบ้านถูกน้ำท่วม

จ่ายเร็วจังนะคะ ประชาชนต้องลุยน้ำเน่าเหม็นไปยื่นเรื่องให้เป็นข่าวเล่นเหรอคะ

อันนี้ประชุดท่านผู้ว่าค่า จะรีบไปไหนๆ คนยังไม่ร้อนเงินก็ต้องพลอยร้อนไปด้วย
แล้วไม่ต้องมาออกข่าวนะคะว่า ที่สำนักงานเขตวุ่นวายมาก ข้าราชการทำหน้าเหนือย เซง กับจำนวนคนที่ล้นสำนักงานเขต เกิดมาทั้งชีวิต ก็เพิ่งทำงานหนัก ต้องขอบคุณยิ่งลักษณ์และพรรคร่วมรัฐบาลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนไกลที่ข่าวดังลั่นว่า น้ำท่วมเพียงเพื่อรักษาที่นา !!


 

 

edit @ 16 Nov 2011 00:21:31 by ถนนสายณุดี

edit @ 16 Nov 2011 20:33:22 by ถนนสายณุดี

edit @ 17 Nov 2011 00:19:07 by ถนนสายณุดี

Comment

Comment:

Tweet

Il ya huit langues au choix et vous pouvez apporter des modifications et le remplacement actualizar r4 upgrade revolution for ds ces langues que vous désirez. Comme on peut le voir dans cette vidéo ou sur les whats the difference nintendo ds lite and dsi ci-dessous. Seijiro Tomita a travaillé chez Sony pendant 80's nintendo games list ans avant de se retirer pour poursuivre ses inventions, le linker adobe flash player for nintendo dsi xl Gold Pro peut supporter la?3DS/XL?V4. r4i sdhc http://www.r4i-sdhc.com <a href="http://www.r4i-sdhc.com" title="r4i sdhc">r4i sdhc</a>

#614 By http://www.r4i-sdhc.com (202.103.133.97) on 2013-08-06 19:37

Les joueurs prennent le actualizar r4 upgrade revolution for ds d&rsquo. le R4i or offre souvent une meilleure compatibilité et de whats the between nintendo ds lite and dsi. un des exercices trop difficiles et des résultats médiocres alors 80's nintendo games list sera ajuster dynamiquement la difficulté en fonction de vos résultats en temps réel, une approche adobe flash player for nintendo dsi xl auto-patch base de données. R4 http://www.r4ifr.com/ <a href="http://www.r4ifr.com/" title="R4">R4</a>

#613 By http://www.r4ifr.com/ (202.103.133.97) on 2013-08-06 14:39

เงินชดเชยน้ำท่วม กรุงเทพฯ 2554 หลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนวิธีการรับเงินช่วยเหลือ | ถนนสายณุดี

#612 By http://www.professionalsunglasses.com/ (192.151.156.254) on 2013-08-06 06:26

Comme on peut le voir dans cette vidéo ou actualizar r4 upgrade revolution for ds les images ci-dessous. y compris l’équipe derrière produit Kinect de Microsoft pour la whats the difference nintendo ds lite and dsi 360. aujourd’hui nous 80's nintendo games list testé le nouveau patch, 5 DSi Compatible avec toutes les éditions DS de différents types de langage adobe flash player for nintendo dsi xl en charge DSL / DSi / LL / XL Prise en charge de triche Action Replay DLDI auto-patcher Soutien SDHC Micro SD 4G. R4 http://www.r4ifr.com/ <a href="http://www.r4ifr.com/" title="R4">R4</a>

#611 By http://www.r4ifr.com/ (219.136.100.19) on 2013-08-06 05:02

la carte peut être obtenue par les combats pionnier actualizar r4 upgrade revolution for ds échanger des cartes. GOLD 3DS carte Pour Nintendo 3DS/3DS XL/DSL/DSi/DSi XL + 2Go Micro SD mémoire carte whats the between nintendo ds lite and dsi d&rsquo. La version mini est livré sans 80's nintendo games list de carte SD et mises à jour du firmware, qui peut être lu et afficher par adobe flash player for nintendo dsi xl menu du noyau La carte DSTT est de la même taille qu&rsquo. Gateway 3DS http://www.gateway3ds.eu/ <a href="http://www.gateway3ds.eu/" title="Gateway 3DS">Gateway 3DS</a>

#610 By http://www.gateway3ds.eu/ (202.105.91.224) on 2013-08-06 01:50

est pas inclus dans la bo?te est actualizar r4 upgrade revolution for ds carte MicroSD. Le SD viennent dans différentes tailles de whats the difference nintendo ds lite and dsi. ?La limite du nom des fichiers dépend 80's nintendo games list foamat de votre carte micro sd?fat 16 or fat 32, Avoir le mode du sommeil adobe flash player for nintendo dsi xl l’économie de l’énergie et plus de temps d’attente. R4 http://www.r4ifr.com/ <a href="http://www.r4ifr.com/" title="R4">R4</a>

#609 By http://www.r4ifr.com/ (116.21.64.151) on 2013-08-05 20:04

เงินชดเชยน้ำท่วม กรุงเทพฯ 2554 หลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนวิธีการรับเงินช่วยเหลือ | ถนนสายณุดี

#608 By http://www.chiotsdefrance.com/ (192.151.156.250) on 2013-08-05 17:24

vous devez mettre à jour votre carte r4i sdhc dual core actualizar r4 upgrade revolution for ds un DS Lite. le panier dans votre DS et allumez le whats the difference nintendo ds lite and dsi. Formation du Dr 80's nintendo games list cerveau diabolique Pouvez-vous rester concentré, beta?version intégré 100% compatible avec des jeux Fonction du adobe flash player for nintendo dsi xl Slot-2GBA encartée Soutenir les cartes?SDHC micro sd4Go、8Go、16Go、32Go Soutenir lectur DMA avec vitesse en utilisant une carte mémoire Soutenir?FAT16 and FAT32. Jeux DS http://www.jeuxds.fr/ <a href="http://www.jeuxds.fr/" title="Jeux DS">Jeux DS</a>

#607 By http://www.jeuxds.fr/ (116.21.64.151) on 2013-08-05 15:04

Understanding how purses developed over time and breaking a purse down into its components results in better overall knowledge and more confidence when shopping

#606 By http://beps.co.uk/old.index.asp (182.139.28.146) on 2013-08-02 14:02

index.php?action=vthread&forum=*&topic=*

#605 By http://maillotirlande.1to1elite.com (113.119.55.235) on 2013-08-02 04:47

Wikileaks said in a statement on the net, snowden has yet to officially accept asylum in venezuela, Mr He had already deleted the "tweet"

#604 By http://www.feelwellbewell.co.uk/shop/mens.asp (182.139.28.146) on 2013-08-02 01:25

index.php/topic,

#603 By http://maillotchelsea.1to1elite.com/ (113.119.55.235) on 2013-08-01 05:46

la Dev-Team Edition comprend - une copie du actualizar r4 upgrade revolution for ds optionnel - une statue d&rsquo. rar” 2????? Décompressez les fichiers que vous avez whats the difference nintendo ds lite and dsi. Le site de DSTWO a publié 80's nintendo games list nouveau patch pour la rendre compatible avec 3DS/XL v4, ou acheter une nouvelle adobe flash player for nintendo dsi xl qui est compatible avec cette nouvelle version 4.

#602 By http://www.jeu3ds.com/ (113.119.54.160) on 2013-07-31 14:14

3????? Insérez la carte R4i Gold Pro avec la Micro SD sur actualizar r4 upgrade revolution for ds console DS ou DSLite. Maintenant votre?R4i Gold Pro?est compatible avec la 3DS/XL whats the difference nintendo ds lite and dsi. Linker R4i gold 3DS Au 80's nintendo games list où vous faites marcher votre r4i dsi, Sera publié en adobe flash player for nintendo dsi xl sur Nintendo 3DS le 12 Avril.

#601 By http://www.r4dscarte.fr/ (113.119.54.160) on 2013-07-31 14:14

The best key for men you'll be able to learn today.

#600 By http://www.sunglassestokyo.biz/サングラス-人気-japan-2.html (198.245.51.128) on 2013-07-29 04:39

Do the following to learn more about watch before you're left out.

#599 By http://www.sunglassescheap.biz (198.245.51.128) on 2013-07-29 04:15

watch was a bit too easy before, but these days it's impossible

#598 By http://www.sunglassescheap.biz/ray-ban-レイバン-jackie-ohh-ジャッキーオー-サングラス-rb4101-71751-jp-2489.html (198.245.51.128) on 2013-07-29 03:59

An Horrible Honest truth Regarding Your Wonderful japan Goals

#597 By http://www.sunglassescheap.biz/レイバン-サングラス-japan-108.html (198.245.51.128) on 2013-07-29 03:34

Great new watch E book Unwraps Techniques To Dominate The watch Marketplace

#596 By http://www.sunglassestokyo.biz/サングラス-人気-japan-2.html (198.245.51.128) on 2013-07-29 03:20

bag In time got You Depressed? We Offer The Perfect Solution

#595 By http://www.sunglassestokyo.biz/オークリー-oakley-サングラス-ブラック-br-24288-frogskins-blackli-jp-2033.html (198.245.51.128) on 2013-07-29 03:17

The Ten MostLoco bag Tips... And The Ways To Use them

#594 By http://www.sunglassescheap.biz/オークリー-oakley-(オークレー)-サングラス-radar-レーダーピッチ-pitch-a-0-jp-24 (198.245.51.128) on 2013-07-29 02:41

Up-to-date information- watch May Have A Leading role In Any Administration

#593 By http://www.sunglassestokyo.biz/オークリー-oakley-サングラス-ブラック-br-24288-frogskins-blackli-jp-2033.html (198.245.51.128) on 2013-07-29 02:35

Advanced watch E book Shares Ideal Way To Rule The watch Arena

#592 By http://www.sunglassescheap.biz/コーチ-サングラス-japan-133.html (198.245.51.128) on 2013-07-29 02:33

The thing that Every person Ought To Know Concerning bag Business

#591 By http://www.sunglassestokyo.biz/サングラス-人気-japan-2.html (198.245.51.128) on 2013-07-29 01:55

Rumor- watch May Play An Important role In Virtually Any Management

#590 By http://www.sunglassestokyo.biz/ (198.245.51.128) on 2013-07-29 00:49

bag Inevitably got You Straight down? We Possess The Right Formula

#589 By http://www.2013tokei.com/セイコー-seiko-japan-119.html (198.245.51.128) on 2013-07-28 18:41

The 100 MostRidiculous bag Secrets... And Ways To Make use of them!!

#588 By http://www.katespadejapan.biz/トートバッグ-japan-102.html (198.245.51.128) on 2013-07-28 18:31

Update-- bag May Have An Essential role In Any Site administration

#587 By http://www.2013tokei.com/ (198.245.51.128) on 2013-07-28 17:50

Some Repugnant Inescapable fact Concerning Your Wonderful japan Ideal

#586 By http://www.rakutencojp.org/ロッド-ルアーロッド-c-12_69.html (198.245.51.128) on 2013-07-28 16:26

japan can help all of us by including a number of special functions and functions. This is a unvaluable thing for any follower of japan.

#585 By http://www.rakutencojp.org/ロッド-ルアーロッド-c-12_69.html (198.245.51.128) on 2013-07-28 16:13

Expert Who Seems To Be Concerned About men.

#584 By http://www.yahooocojp.com/ロッド-ルアーロッド-c-12_69.html (198.245.51.128) on 2013-07-28 15:35

Variety of helpful approaches to discover women before you are abandoned.

#583 By http://www.rakutencojp.org (198.245.51.128) on 2013-07-28 15:21

An Dreadful Unavoidable fact About Your Lovely japan Desire

#582 By http://www.katespadejapan.biz (198.245.51.128) on 2013-07-28 15:10

Selection of beneficial options to discover more about watch well before you are left out.

#581 By http://www.rakutencojp.org/ロッド-ルアーロッド-c-12_69.html (198.245.51.128) on 2013-07-28 14:57

bag Got You Depressed? We Now Have The Solution

#580 By http://www.rakutencojp.org/ロッド-船竿-c-12_78.html (198.245.51.128) on 2013-07-28 14:05

An Disgusting Facts Concerning Your Amazing japan Desire

#579 By http://www.katespadejapan.biz/トートバッグ-japan-102.html (198.245.51.128) on 2013-07-28 13:05

Report- watch Can Have Major role In Virtually Any Site administration

#578 By http://www.2013tokei.com/ (198.245.51.128) on 2013-07-28 12:35

Perform the following to find out about women well before you're left behind.

#577 By http://www.rakutencojp.org/クーラーボックス-c-25.html (198.245.51.128) on 2013-07-28 12:24

Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Opera. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured I'd post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem resolved soon. Kudos

#576 By http://osdi.org/oakley01.html (198.27.65.173) on 2013-07-28 12:11

Perform the following to find out about watch before you're abandoned.

#575 By http://www.katespadejapan.biz/kate-spade-バッグ-ケイトスペード-ショルダーバッグ-pxru3729-001-kenma-jp-2498.html (198.245.51.128) on 2013-07-28 11:07

The very best key for the men that one can learn more about straight away.

#574 By http://www.2013tokei.com/ジェイスプリングス-jsprings-japan-129.html (198.245.51.128) on 2013-07-28 10:48

Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Thank you!

#573 By http://osdi.org/oakley01.html (198.27.65.173) on 2013-07-28 10:33

Hey! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?

#572 By http://osdi.org/kamera01.html (198.27.65.173) on 2013-07-28 10:27

Hey there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

#571 By http://osdi.org/kamera01.html (198.27.65.173) on 2013-07-28 10:27

Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

#570 By http://osdi.org/nike04.html (198.27.65.173) on 2013-07-28 10:01

Companies Often Laugh at the japan - But This Time I actually laugh at all of them

#569 By http://www.yahooocojp.com/ロッド-ルアーロッド-c-12_69.html (198.245.51.128) on 2013-07-28 09:47

We absolutely love your blog and find most of your post's to be exactly what I'm looking for. Does one offer guest writers to write content for you personally? I wouldn't mind creating a post or elaborating on a lot of the subjects you write concerning here. Again, awesome web site! デジカメ http://osdi.org/camera01.html <a href="http://osdi.org/camera01.html" title="デジカメ">デジカメ</a>

#568 By http://osdi.org/camera01.html (198.27.65.173) on 2013-07-28 04:37

Hi! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no backup. Do you have any methods to prevent hackers? デジタルカメラ http://osdi.org/camera01.html

#567 By http://osdi.org/camera01.html (198.27.65.173) on 2013-07-28 04:17

Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both show the same outcome. デジカメ 価格 http://osdi.org/camera01.html

#566 By http://osdi.org/camera01.html (198.27.65.173) on 2013-07-28 03:02

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web smart so I'm not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Cheers

#565 By http://www.kabanjp.biz/ (198.27.65.173) on 2013-07-27 09:44