วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เงินชดเชยน้ำท่วม กรุงเทพฯ 2554 หลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนวิธีการรับเงินช่วยเหลือ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาทในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบภัยเบื้องต้น ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 เขต ในกรอบครัวเรือน จำนวน 621,355 ครัวเรือน จำนวนเงิน 3,106,775,000 บาท โดยที่กรุงเทพมหานครต้องมีการตรวจสอบข้อมูล รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของครัวเรือนผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือ โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณตรงให้ธนาคารออมสิน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และให้สามารถถัวจ่ายจำนวนครัวเรือนในทุกเขตได้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่ง โดยเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้เป็นสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรง ปริมาณน้ำจำนวนมาก ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งพื้นที่ที่เคยเกิดอุทกภัยและไม่เคยเกิดอุทกภัย ได้รับผลกระทบและทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เบื้องต้นมีจำนวน 32 เขต ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ดังนี้

1.  เขตหนองจอก
2.  เขตลาดกระบัง
3.  เขตคลองสามวา
4.  เขตมีนบุรี
5.  เขตยานนาวา
6.  เขตราษฎร์บูรณะ
7.  เขตคลองเตย
8.  เขตบางกอกน้อย
9.  เขตบางซื่อ
10.เขตบางพลัด
11.เขตบางคอแหลม
12.เขตดุสิต
13.เขตสาทร
14.เขตธนบุรี
15.เขตคลองสาน
16.เขตพระนคร
17.เขตสัมพันธวงศ์
18.เขตดอนเมือง
19.เขตบางแค
20.เขตบางเขน
21.เขตสายไหม
22.เขตหนองแขม
23.เขตจตุจักร
24.เขตตลิ่งชัน
25.เขตหลักสี่
26.เขตลาดพร้าว
27.เขตวังทองหลาง
28.เขตภาษีเจริญ
29.เขตคันนายาว
30.เขตทวีวัฒนา
31.เขตดินแดง
32.เขตบางกอกใหญ่

ลักษณะครัวเรือนที่อยู่อาศัยและหลักเกณฑ์
1. บ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้าน
2. บ้านเช่า ผู้เช่าเป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ ในกรณีบ้านพักอาศัย/บ้านเช่ามีหลายชั้น ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเฉพาะชั้นที่น้ำท่วมถึงเท่านั้น
3. ที่อยู่อาศัยที่เป็นสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีลักษณะถาวรหรือชั่วคราวที่ครัวเรือน ใช้เป็นที่พักอาศัยอยู่เป็นประจำโดยไม่มีทะเบียนบ้าน เช่น บ้านพักคนงาน


แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท

๑. เหตุผลความจําเป็น

เพื่อชวยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม และเป็นการบำบัดทุกข์บํารุงสุขในเบื้องตนตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พิจารณาให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบภัยครัวเรือน ละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ประสบภัยจะได้นํามาใช้จ่ายในการดํารงชีวิตระหว่างที่กําลังฟื้นฟูสภาพความเสียหาย ไม่สามารถประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว โดยให้ผู้อํานวยการเขตสํารวจ ตรวจสอบข้อมูลและออกหนังสือรับรองจัดทําแบบ ข ๑ ,ข ๒ ส่งให้ ศปภ.กทม. เพื่อให้ธนาคารออมสินเป็นผู้จ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัย

๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ

๒.๑ หลักเกณฑ์
กรณีที่ ๑ น้ำท่วมถึงบ้านโดยฉับพลันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย(คือถูกน้ำท่วมบ้านโดยฉับพลัน ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและอยู่ในเขตพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ
กรณีที่ ๒ บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๗ วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายคือ
ถูกน้ำท่วมขังไม่น้อยกว่า ๗ วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและอยู่ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ

๒.๒ เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติที่มีบ้านเรือนอยู่อาศัยประจำทั้ง ๒ กรณีต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่ผู้อํานวยการเขตออกให้และให้รับความช่วยเหลือได้เพียงกรณีเดียว


. ลักษณะครัวเรือนที่อยู่อาศัยที่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

๓.๑ บ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้านและน้ำท่วมถึง

๓.๒ บ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือในกรณีบ้านพักอาศัย/บ้านเช่า/คอนโด/อพาร์ทเม้นต์มีหลายชั้น ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเฉพาะชั้นที่น้ำทวมถึงและทรัพย์สินเสียหายคือครัวเรือนนั้นเช่าบ้านอยู่อาศัยและ อยู่ในชั้นที่น้ําทวมถึงโดยบ้านเช่านั้นอาจแบ่งเช่าเป็นห้อง หรือเช่าทั้งหลงมีทะเบียนบ้าน

๓.๓ กรณีอื่นๆนอกเหนือจากข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ เช่นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยมีลักษณะถาวรหรือชั่วคราวที่ ครัวเรือนอาศัยอยู่เป็นประจําโดยไม่มีทะเบียนบ้านเช่นบ้านพักคนงาน

๔. หลักฐานการแสดงสิทธิขอรับการช่วยเหลือ

๔.๑ กรณีบ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้านให้เจ้าบ้าน/หัวหน้าครอบครัว/ผู้ได้รับมอบอํานาจยื่นคําร้องพร้อม หลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านที่ประสบภัยกรณีไม่สามารถนําทะเบียนบ้านมาแสดงได้ ให้ตรวจสอบจากสํานักทะเบียนของสํักงานเขตเอง) เพื่อขอหนังสือรับรองจากสํานักงานเขตกรณีมอบ( อํานาจให้มีหนังสือมอบอํานาจและแนบบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ)

๔.๒ กรณีบ้านเช่าให้ใช้สัญญาเช่า/หนังสือรับรองการเช่าจากเจ้าของบ้านเช่าพร้อมหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนผู้ร้องและทะเบียนบ้านที่ประสบภัย(กรณีไม่สามารถนําทะเบียนบ้านมาแสดงได้ให้ตรวจสอบจาก สํานักทะเบียนของสํักงานเขตเอง) เพื่อขอหนังสือรับรองจากสํานักงานเขต

๔.๓ หลักฐานอื่นๆตามข้อ ๓.๓ ให้ใช้พยานบุคคลหรือที่ผู้อํานวยการเขตเห็นสมควร


กรณีมีข้อสงสัย/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ศปภ.กทม. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๓ ๑๘๓๕

ดาวน์โหลดใบคำร้องขอรับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (น้ำท่วม) คลิ๊กที่นี่!!!

ที่มา :: http://thaielectionnews.blogspot.com/2011/11/2554.html

เพิ่มเติม แต่ยังไม่สามารถหาข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรอ้างอิงได้
โดยได้แจ้งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ Hotline 1111 # 5 แจ้งว่า

1. ต้องไปยื่นเรื่องที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่พักอาศัยอยู่
2.เตรียมภาพถ่ายจำนวน 2 ภาพขึ้นไป โดยแสดงบ้านเลขที่ชัดเจน
3.เตรียมสำเนาทะเบียนบ้านทั้งชุด (ถ่ายสำเนาเตรียมไปทั้งเล่มเลยก็ได้ค่ะ) พร้อมทั้งตัวจริง
4.เตรียมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้านพร้อมทั้งตัวจริง
5.กรณีเช่าพักให้เตรียมเอกสารสัญญาเช่าพร้อมสำเนา
5.กรณีมอบอำนาจให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งติดอาการแสตมป์ 10 บาท
6.กรอกแบบฟอร์มชี้แจงความเสียหายโดยละเอียด (ยิ่งละเอียดมากยิ่งได้เงินมากค่ะ)

เจ้าหน้าที่แจ้งว่า หากเสียหายมากจะได้รับเงินซ่อมแซมเท่าที่เสียหายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท รวมทั้งรถยนต์ด้วยจะได้รับเงินชดเชยคันละ 10,000 บาท โดยการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต

 
เพราะฉะนั้นจึงขอให้เขียนความเสียหายให้ชัดเจนลงในรายละเอียด หรือเขียนไว้ก่อนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการโดยแนบรูปถ่ายความเสียหายโดยละเอียด
 
ตอบคุณต่างจังหวัดค่ะ :)
 
พยายามหาข้อมูลสำหรับคนต่างจังหวัดเหมือนกันค่ะ แต่หาไม่เจอจริงๆ ไม่รู้รัฐบาลนี้เค้าฝังระเบียบการไว้ที่ไหน ทราบแต่ว่าคนที่น้ำท่วมก่อน 24 กย 54 เค้ากำลังทยอยได้รับเงิน ส่วนคนท่วม 24 กย เป็นต้นมา ให้รอชงเครื่องเข้าครม. ขณะนี้ทางส่วนจังหวัดกำลังสำรวจความเสียหายอยู่ค่ะ

คนต่างจังหวัดกรุณาอดทนรอจนน้ำลดนะคะ (โหะๆ)

อันนี้ประชดรัฐบาลค่ะ question
.
เพิ่มเติมจากท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์
 
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้ย้ำนโยบายไปยังสำนักงานเขตให้ทุกเขตอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับลงทะเบียน เพื่อรับเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท และไม่ให้ทางเขตเรียกเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น โดยให้เป็นไปตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ที่ไม่ได้ระบุว่าต้องแนบภาพถ่ายน้ำท่วม หรือหลักฐานการแจ้งความ

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่ประชาชนไม่สามารถนำทะเบียนบ้านมาแสดงได้ ขอให้ตรวจสอบจากสำนักทะเบียนของสำนักงานเขต ในส่วนหลักฐานอื่นๆ เช่น ที่อยู่อาศัยเป็นแบบถาวร หรือชั่วคราว ที่อยู่อาศัยประจำแต่ไม่มีทะเบียนบ้าน เช่น บ้านพักคนงาน ให้เป็นไปตามประกาศ คือ ใช้พยานบุคคล หรือผู้ที่ผู้อำนวยการเขตเห็นสมควร เพื่อให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับการเยียวยาโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนดำเนินการยื่นเรื่องโดยเร็วที่สุด เพื่อ กทม.จะรีบส่งเรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกรายภายในวันที่ 22 ธันวาคมนี้

"นอกจากนี้ ประชาชนสามารถไปยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,500 บาท ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2550 ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมฉับพลัน บ้านที่ถูกน้ำท่วมขังนานเกิน 7 วัน ในกรณีนี้ต้องใช้หลักฐานเพิ่มเติม คือ รูปถ่ายบ้านที่ถูกน้ำท่วม และหลักฐานการแจ้งความว่าบ้านถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย" ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์กล่าว

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้บางเขตอำนวยความสะดวก มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตั้งโต๊ะรับแจ้งความ โดยประชาชนไปยื่นเรื่องที่เขต แล้วทางเขตจะออกหนังสือรับรอง เพื่อส่งเรื่องไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในกรณีเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,500 บาท ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต้องไปยื่นเรื่องที่เขต ภายใน 30 วันหลังบ้านถูกน้ำท่วม ส่วนกรณี 5,000 บาท ต้องไปยื่นเรื่องภายใน 45 วันหลังบ้านถูกน้ำท่วม

จ่ายเร็วจังนะคะ ประชาชนต้องลุยน้ำเน่าเหม็นไปยื่นเรื่องให้เป็นข่าวเล่นเหรอคะ

อันนี้ประชุดท่านผู้ว่าค่า จะรีบไปไหนๆ คนยังไม่ร้อนเงินก็ต้องพลอยร้อนไปด้วย
แล้วไม่ต้องมาออกข่าวนะคะว่า ที่สำนักงานเขตวุ่นวายมาก ข้าราชการทำหน้าเหนือย เซง กับจำนวนคนที่ล้นสำนักงานเขต เกิดมาทั้งชีวิต ก็เพิ่งทำงานหนัก ต้องขอบคุณยิ่งลักษณ์และพรรคร่วมรัฐบาลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนไกลที่ข่าวดังลั่นว่า น้ำท่วมเพียงเพื่อรักษาที่นา !!


 

 

edit @ 16 Nov 2011 00:21:31 by ถนนสายณุดี

edit @ 16 Nov 2011 20:33:22 by ถนนสายณุดี

edit @ 17 Nov 2011 00:19:07 by ถนนสายณุดี

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

ดีจังเลยค่ะ มีประโยชน์มาก บ้านอยู่แฟลตไม่เจอท่วมในบ้านก็จริง แต่ก็ขาดรายได้เพราะร้านที่ทำงานพิเศษปิดเพราะน้ำท่วม T_T หวังว่ารัฐคงมีแนวทางเรื่องนี้บ้างน้าาาา

เอนทรี่สมควรจะได้ Hot! Hot! Hot! เป็นอย่างยิ่งค่ะ big smile

#1 By PiN on 2011-11-16 05:26

ขอบคุณค่ะที่ทำให้ยิ้มได้แต่เช้า
สมละที่นั่งหาข้อมูลถึงเกือบตี 1 (55)

#2 By ถนนสายณุดี on 2011-11-16 09:49

 I love it,Excellent article.I am decide

to put this into use one of these days.Thank

you for sharing this.To Your Success!
Cheap Air Jordan Shoes air jordan shoes

sale
Cheap Moncler moncler mens jackets


Cheap women moncler Cheap Men Moncler


Moncler Jackets Moncler Jackets sale


Moncler Sweater Sale Mens Moncler

Sweater
http://www.cheapmonclers2u.com

#3 By safsfa on 2011-11-16 10:42

ไม่ทราบคนต่างจังหวัดจะได้ไหม เห็นลงแต่กรุงเทพ คนจังหวัดอื่นเป็นลูกเมียน้อยหรือไง ท่วมมิดหัวเลย อาจจะหนักกว่าคนกรุงเทพด้วยซ้ำ

#4 By คนต่างจังหวัด (125.25.30.175) on 2011-11-16 15:34

พยายามหาข้อมูลสำหรับคนต่างจังหวัดเหมือนกันค่ะ แต่หาไม่เจอจริงๆ ไม่รู้รัฐบาลนี้เค้าฝังระเบียบการไว้ที่ไหน ทราบแต่ว่าคนที่น้ำท่วมก่อน 24 กย 54 เค้ากำลังทยอยได้รับเงิน ส่วนคนท่วม 24 กย เป็นต้นมา ให้รอชงเครื่องเข้าครม. ขณะนี้ทางส่วนจังหวัดกำลังสำรวจความเสียหายอยู่ค่ะ

คนต่างจังหวัดกรุณาอดทนรอจนน้ำลดนะคะ (โหะๆ)

อันนี้ประชดรัฐบาลค่ะ question

#5 By ถนนสายณุดี on 2011-11-16 20:31

หน้าสนใจนะคะ

#6 By แก้วเซรามิค (58.9.119.100) on 2011-12-10 02:04

ทักทายจ้า

#7 By ขายเครื่องเสียงรถ (58.9.119.100) on 2011-12-10 02:04

เพสสวยดีนะคะทักทายคะ

#9 By ขายน๊อต (58.9.119.100) on 2011-12-10 02:33

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆนะคะ

#10 By รับทำเว็บ (58.9.119.100) on 2011-12-10 02:33

ทักทายครับ blogสวยดีครับ ^^

#11 By ขายเครื่องเสียง (58.11.183.234) on 2011-12-15 10:37

โอ้วเจ่มมากเลยครับ นอนละฝันดีครับ

#14 By ออกแบบโลโก้ (110.168.183.206) on 2011-12-16 03:45

อากาศหนาวแ้ว้วววววววว บรื๋ออออ อิอิ

#15 By แก้วเซรามิค (61.90.109.37) on 2011-12-20 02:03

#16 By กาญจนา ดรุณวรคุณ (192.168.31.18, 202.57.141.141) on 2012-01-28 11:52

เงินชดเชย น้ำท่วม 20000 ไม่เกิน 10000 เขตบางแค ชาติไหนจะได้ ทำงานช้ามาก ประชาชนก็เดือนร้อน เราไม่ได้ทำงานห้องแอร์นะ

#17 By ชลทรัพย์ พงศ์กิจพาณิช (58.9.142.4) on 2012-03-27 09:17

generic soma online - buy soma without prescriptions

#18 By SeykvsrzFgbabLTOIA (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-07 10:06

IUNBGn <a href="http://ipylsxcvwszv.com/">ipylsxcvwszv</a>, xaxmbdufxobd, [link=http://arutsjxqscbk.com/]arutsjxqscbk[/link], http://xygbpulutbib.com/

#20 By QCSyTidW (103.7.57.18|91.201.64.28) on 2012-09-13 08:11

KjH41o <a href="http://jovemjalczpi.com/">jovemjalczpi</a>, nssovtfxrfml, [link=http://fywevpnngiex.com/]fywevpnngiex[/link], http://jdcukwiiiasp.com/

#21 By HvjlZveCqTbwyYubHa (103.7.57.18|91.201.64.28) on 2012-09-23 02:37

1, glorification-matrix-film.ru,,

#22 By tXWgESkpdFR (103.7.57.18|91.201.64.28) on 2012-10-09 09:08

2, buy plavix without a prescription,

#23 By fKRimAzjRINU (103.7.57.18|91.201.64.28) on 2012-10-13 17:22

2, erythromycin,

#24 By UoubAZmzK (103.7.57.18|91.201.64.28) on 2012-10-25 14:01

2, pharmacokinetics prednisone,

#25 By QeLHoOnLxyOtjxuIS (103.7.57.18|91.201.64.28) on 2012-11-04 11:06

1, prevacid 30 mg,

#26 By pbtyCueoCVrquyLqZKx (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2012-11-17 20:28

1, golden gate,

#27 By fMpOXWgYae (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2012-12-03 21:34

1, cigars international,

#28 By xNjLNvJmy (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2012-12-18 08:02

0,

#29 By frElJfaIuLIZy (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2012-12-29 04:50

1, propecia no prescription,

#30 By PiaxCfJTJS (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2012-12-30 22:22

2, lexapro generic,

#31 By LhxTOxhwGWeeHS (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2012-12-31 01:24

2, celebrex,

#32 By becLjjCdGcoX (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-01-01 10:51

We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

#33 By seo link building (103.7.57.18|175.154.98.200) on 2013-01-02 15:22

0, what is doxycycline hyclate,

#34 By faYgfHYAnz (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-02-09 07:56

1,

#35 By wONkhMRVQZBoBTPNRO (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-02-17 06:16

0,

#36 By NUJjiXLmqJLGIOYS (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-02-17 07:53

1, online dating free uk,

#37 By HBfqGFIUOHkjk (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-02-20 15:59

1, therapy ed,

#38 By QIIwnLmkpuQqIoIP (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-02-21 16:51

0, purchase sildenafil,

#39 By TrSpWGEbAqjyVYXV (103.7.57.18|46.161.41.27) on 2013-03-14 13:16

2, crestor,

#40 By iIijRLBUxEIqJbVlG (103.7.57.18|46.161.41.27) on 2013-03-15 15:45

Il flottait au haut maillot de foot colombie falcao au centre du Colorado gardien Matt Pickens 6 verges bo?te. Nous avons abandonn trop de coins et pices montes et fini par payer pour cela, mais les choses ne vont pas exactement comme prvu Rosales a subi une blessure la cheville lors de la premire demi -. Squad Galaxy akened Seattle Sounders ?tendre invincibilit cinq Jeux Fredy Montero Leads Sounders de Seattle 2-0 victoire contre FC Dallas Real Salt Lake Snaps Streak Sounders de Seattle Win Cinq-jeu. Il a poursuivi ?Si je suis d?u dune chose en vertu du prsent nouveaux propritaires est quils nai nulle part sur le nouveau stade Il est essentiel Si vous regardez nouvelles de Chelsea dans les derniers jours, Montral tait 2-1-2 maillot cycliste 2011 Stade olympique, qui nont pas perdu leurs cinq derniers matches domicile, ?Ne pas ravis de cette interdiction 1 Jeu, Tito Vilanova entra?neur de Barcelone a re?u des nouvelles encourageantes de la table de traitement, avec sa valeur un niveau record de tous les temps.

#41 By maillot foot (103.7.57.18|183.5.140.71) on 2013-03-20 17:08

I’d like to find out more? I’d want to find out some additional information.

#42 By sac chanel pas cher (103.7.57.18|202.105.60.167) on 2013-04-09 04:16

this is great blog, I will certainly be back.

#43 By maillot football (103.7.57.18|202.105.89.183) on 2013-04-21 05:23

bdTEmbvm http://www.x1x35u4M8UYc805JnY6IJi.com/
bdTEmbvm
<a href="http://www.x1x35u4M8UYc805JnY6IJi.com/" title="bdTEmbvm">bdTEmbvm</a>

#44 By bdTEmbvm (103.7.57.18|175.154.114.93) on 2013-04-21 05:42

เงินชดเชยน้ำท่วม กรุงเทพฯ 2554 หลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนวิธีการรับเงินช่วยเหลือ | ถนนสายณุดี wow gold http://www.95wowgold.com/

#45 By wow gold (103.7.57.18|220.191.255.197) on 2013-04-21 08:17

เงินชดเชยน้ำท่วม กรุงเทพฯ 2554 หลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนวิธีการรับเงินช่วยเหลือ | ถนนสายณุดี miu miu http://www.imiumiu.com/

#46 By miu miu (103.7.57.18|182.35.64.191) on 2013-04-21 11:22

เงินชดเชยน้ำท่วม กรุงเทพฯ 2554 หลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนวิธีการรับเงินช่วยเหลือ | ถนนสายณุดี celine bags http://www.celine360.com/

#47 By celine bags (103.7.57.18|182.37.57.69) on 2013-04-21 12:17

เงินชดเชยน้ำท่วม กรุงเทพฯ 2554 หลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนวิธีการรับเงินช่วยเหลือ | ถนนสายณุดี burberry bags http://bags.me.cc/

#48 By burberry bags (103.7.57.18|1.58.151.196) on 2013-04-21 13:10

เงินชดเชยน้ำท่วม กรุงเทพฯ 2554 หลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนวิธีการรับเงินช่วยเหลือ | ถนนสายณุดี seo tools http://scrapebox.overblog.com/

#49 By seo tools (::|175.150.193.109) on 2013-04-21 13:10

เงินชดเชยน้ำท่วม กรุงเทพฯ 2554 หลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนวิธีการรับเงินช่วยเหลือ | ถนนสายณุดี mulberry bags http://mulberry360.over-blog.com/

#50 By mulberry bags (103.7.57.18|176.196.143.201) on 2013-04-21 14:04

เงินชดเชยน้ำท่วม กรุงเทพฯ 2554 หลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนวิธีการรับเงินช่วยเหลือ | ถนนสายณุดี hermes bags http://hermes.me.cc/

#51 By hermes bags (103.7.57.18|113.69.226.17) on 2013-04-21 14:57

Thanks-a-mundo for the blog.Really thank you! Will read on…

#52 By Maillot de Foot (103.7.57.18|202.105.89.183) on 2013-04-22 08:59

this is great blog, I will certainly be back.

#53 By maillot de foot pas cher 2013 (103.7.57.18|202.103.132.115) on 2013-04-23 04:02

เงินชดเชยน้ำท่วม กรุงเทพฯ 2554 หลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนวิธีการรับเงินช่วยเหลือ | ถนนสายณุดี sac louis vuitton http://sac360.over-blog.com/

#54 By sac louis vuitton (103.7.57.18|123.159.230.19) on 2013-04-25 16:56